Hình ảnh Mã sản phẩm Tên đá Mài cắt Kích thước Trọng lượng Giá(VNĐ) Tình trạng Chi tiết
S. Emeral S398151211 S. Emeral faxet 10'16*13'02 5.55 18,636,000 Còn hàng Xem chi tiết
S. Emeral S399151211 S. Emeral faxet 11'39*14'26 8.5 3,840,000 Còn hàng Xem chi tiết
S. Saphia S400151211 S. Saphia cabaxon 15'68*20'22 24.17 6,094,000 Còn hàng Xem chi tiết
S. Ruby S401151211 S. Ruby cabaxon 11'15*16'63 13.43 60,042,000 Còn hàng Xem chi tiết
S. Ruby S476151211 S. Ruby cabaxon 7*9 4.04 730,000 Còn hàng Xem chi tiết
S. Ruby S477151211 S. Ruby cabaxon 7*9 4.84 872,000 Còn hàng Xem chi tiết
S. Ruby S475151211 S. Ruby cabaxon 7*9 4.75 876,000 Còn hàng Xem chi tiết
S topaz S696190112 S topaz faxet 7*10 2.41 272,000 Còn hàng Xem chi tiết
S topaz S695190112 S topaz faxet 7*10 2.09 208,000 Còn hàng Xem chi tiết
S Peridot S749190112 S Peridot faxet 8*10 2.24 939,000 Còn hàng Xem chi tiết
S Peridot S751190112 S Peridot faxet 8*10 2.65 1,106,000 Còn hàng Xem chi tiết
S Peridot S750190112 S Peridot faxet 8*10 2.7 1,147,000 Còn hàng Xem chi tiết
S Amethyst S775190112 S Amethyst faxet 6*8 0.915 209,000 Còn hàng Xem chi tiết
S. Ruby S425151211 S. Ruby faxet 8*10 2.55 875,000 Còn hàng Xem chi tiết
S. Ruby S433151211 S. Ruby faxet 9*11 6.88 6,082,000 Còn hàng Xem chi tiết
S. Saphia S506110112 S. Saphia faxet 9.03 833,000 Còn hàng Xem chi tiết
S. Saphia S527110112 S. Saphia faxet 6.38 1,083,000 Còn hàng Xem chi tiết
S Amethyst S781190112 S Amethyst faxet 4*6 0.635 105,000 Còn hàng Xem chi tiết
S Amethyst S797190112 S Amethyst faxet 6 0.61 105,000 Còn hàng Xem chi tiết
S Ng?c C?m Th?ch S803010312 S Ng?c C?m Th?ch 19.22 416,000 Còn hàng Xem chi tiết