Hình ảnh Mã sản phẩm Tên đá Mài cắt Kích thước Trọng lượng Giá(VNĐ) Tình trạng Chi tiết
S398151211 S. Emeral faxet 10'16*13'02 5.55 18,636,000 Còn hàng Xem chi tiết
S399151211 S. Emeral faxet 11'39*14'26 8.5 3,840,000 Còn hàng Xem chi tiết
S400151211 S. Saphia cabaxon 15'68*20'22 24.17 6,094,000 Còn hàng Xem chi tiết
S401151211 S. Ruby cabaxon 11'15*16'63 13.43 60,042,000 Còn hàng Xem chi tiết
S476151211 S. Ruby cabaxon 7*9 4.04 730,000 Còn hàng Xem chi tiết
S477151211 S. Ruby cabaxon 7*9 4.84 872,000 Còn hàng Xem chi tiết
S475151211 S. Ruby cabaxon 7*9 4.75 876,000 Còn hàng Xem chi tiết
S696190112 S topaz faxet 7*10 2.41 272,000 Còn hàng Xem chi tiết
S695190112 S topaz faxet 7*10 2.09 208,000 Còn hàng Xem chi tiết
S749190112 S Peridot faxet 8*10 2.24 939,000 Còn hàng Xem chi tiết
S751190112 S Peridot faxet 8*10 2.65 1,106,000 Còn hàng Xem chi tiết
S750190112 S Peridot faxet 8*10 2.7 1,147,000 Còn hàng Xem chi tiết
S775190112 S Amethyst faxet 6*8 0.915 209,000 Còn hàng Xem chi tiết
S425151211 S. Ruby faxet 8*10 2.55 875,000 Còn hàng Xem chi tiết
S433151211 S. Ruby faxet 9*11 6.88 6,082,000 Còn hàng Xem chi tiết
S506110112 S. Saphia faxet 9.03 833,000 Còn hàng Xem chi tiết
S527110112 S. Saphia faxet 6.38 1,083,000 Còn hàng Xem chi tiết
S781190112 S Amethyst faxet 4*6 0.635 105,000 Còn hàng Xem chi tiết
S797190112 S Amethyst faxet 6 0.61 105,000 Còn hàng Xem chi tiết
S803010312 S Ng?c C?m Th?ch 19.22 416,000 Còn hàng Xem chi tiết