Hình ảnh Mã sản phẩm Tên đá Mài cắt Kích thước Trọng lượng Giá(VNĐ) Tình trạng Chi tiết
S804010312 S Ng?c C?m Th?ch 18.39 938,000 Còn hàng Xem chi tiết
S497220312 S topa faxet 12*16 12.19 2,542,000 Còn hàng Xem chi tiết
S705220312 S. Citrin faxet 8*10 2.745 833,000 Còn hàng Xem chi tiết
S711220312 S. Citrin faxet 10*12 4.925 1,145,000 Còn hàng Xem chi tiết
S719220312 S. Citrin faxet 10*12 3.785 1,105,000 Còn hàng Xem chi tiết
S722220312 S. Citrin faxet 10 2.78 770,000 Còn hàng Xem chi tiết
S524220312 S topa faxet 8*10 3.505 730,000 Còn hàng Xem chi tiết
S547220312 S topa faxet 13 7.43 1,188,000 Còn hàng Xem chi tiết
S558220312 S topa faxet 7*10 2.485 270,000 Còn hàng Xem chi tiết
S595220312 S Amethyst faxet 8*10 2.43 520,000 Còn hàng Xem chi tiết
S604220312 S Amethyst faxet 8*10 2.685 583,000 Còn hàng Xem chi tiết
S638220312 S Peridot faxet 7 1.335 270,000 Còn hàng Xem chi tiết
S620220312 S Amethyst faxet 6 0.675 104,000 Còn hàng Xem chi tiết
S402151211 S. Ruby faxet 9'18*12'08 5.39 9,182,000 Còn hàng Xem chi tiết