Trang sức đá qúy

NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 113)

13,000,000 VNĐ
(Tại thời điểm: 27/02/2019 02:53)


HOA TAI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 040 CCE2)

16,000,000 VNĐ
(Tại thời điểm: 27/11/2018 04:14)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 039 CCE2)

12,400,000 VNĐ
(Tại thời điểm: 27/11/2018 04:10)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 038 CCE2)

88,000,000 VNĐ
(Tại thời điểm: 27/11/2018 04:08)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 037 CCE2)

24,000,000 VNĐ
(Tại thời điểm: 27/11/2018 04:06)


HOA TAI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 033 CCE2)

16,000,000 VNĐ
(Tại thời điểm: 27/11/2018 04:04)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 032 CCE2)

12,530,000 VNĐ
(Tại thời điểm: 27/11/2018 04:01)


HOA TAI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 030 CCE2)

12,000,000 VNĐ
(Tại thời điểm: 27/11/2018 03:47)


HOA TAI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 029 CCE2)

12,000,000 VNĐ
(Tại thời điểm: 27/11/2018 03:45)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD HT 028 CCE2 (HT 028 CCE2)

13,000,000 VNĐ
(Tại thời điểm: 27/11/2018 01:59)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 027 CCE2)

10,000,000 VNĐ
(Tại thời điểm: 27/11/2018 01:55)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 022 CCE2)

136,000,000 VNĐ
(Tại thời điểm: 27/11/2018 01:52)


HOA TAI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 021 CCE2)

17,000,000 VNĐ
(Tại thời điểm: 27/11/2018 01:50)


HOA TAI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 020 CCE1)

18,000,000 VNĐ
(Tại thời điểm: 27/11/2018 01:36)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 019 CCE1)

14,000,000 VNĐ
(Tại thời điểm: 27/11/2018 01:34)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 017 CCE1)

11,000,000 VNĐ
(Tại thời điểm: 27/11/2018 01:22)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 014 CCE1)

17,000,000 VNĐ
(Tại thời điểm: 27/11/2018 01:19)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 013 CCE1)

22,000,000 VNĐ
(Tại thời điểm: 27/11/2018 01:16)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 012_CCE1)

16,000,000 VNĐ
(Tại thời điểm: 27/11/2018 01:14)


HOA TAI VÀNG MÀU 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 009_CCE1)

14,000,000 VNĐ
(Tại thời điểm: 27/11/2018 01:08)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 2392)

32,000,000 VNĐ
(Tại thời điểm: 27/11/2018 01:06)


HOA TAI VÀNG TRẮNG 18K GẮN ĐÁ EMERALD (HT 2369)

30,200,000 VNĐ
(Tại thời điểm: 27/11/2018 01:00)