Trang sức ngọc cẩm thạch
MẶT DÂY VÀNG MÀU 18K GẮN NGỌC CẨM THẠCH (HT 004_PTCT1)
Mã sản phẩm: HT 004_PTCT1
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: Ngọc cẩm thạch
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 1,3 chỉ
Giá bán: Liên hệ

VÒNG TAY NGỌC CẨM THẠCH (VT 111_CCCT13)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 27/08/2018 01:41)


VÒNG TAY NGỌC CẨM THẠCH (VT 110_CCCT13)

6,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 27/08/2018 01:41)


VÒNG TAY NGỌC CẨM THẠCH (VT 109_CCCT13)

6,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 27/08/2018 01:41)


VÒNG TAY NGỌC CẨM THẠCH (VT 108_CCCT12)

8,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 27/08/2018 01:41)


VÒNG TAY NGỌC CẨM THẠCH (VT 107_CCCT12)

6,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 27/08/2018 01:41)


VÒNG TAY NGỌC CẨM THẠCH (VT 106_CCCT12)

8,900,000 VNĐ(tại thời điểm: 27/08/2018 01:41)


VÒNG TAY NGỌC CẨM THẠCH (VT 097_CCCT11)

20,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 27/08/2018 01:41)


VÒNG TAY NGỌC CẨM THẠCH (VT 070_CCCT8)

16,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 27/08/2018 01:41)


VÒNG TAY NGỌC CẨM THẠCH (VT 057_CCCT7)

15,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 27/08/2018 01:41)


VÒNG TAY NGỌC CẨM THẠCH (VT 056_CCCT7)

18,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 27/08/2018 01:41)


VÒNG TAY NGỌC CẨM THẠCH (VT 055_CCCT7)

15,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 27/08/2018 01:41)


VÒNG TAY NGỌC CẨM THẠCH (VT 052_CCCT6)

10,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 27/08/2018 01:41)


VÒNG TAY NGỌC CẨM THẠCH (VT 010_PTCT1)

16,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 27/08/2018 01:41)


VÒNG TAY NGỌC CẨM THẠCH (VT 008_PTCT1)

15,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 27/08/2018 01:41)


VÒNG TAY NGỌC CẨM THẠCH (VT 007 PTCT1)

14,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 27/08/2018 01:41)