Trang sức kim cương
MẶT DÂY VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (18K)
Mã sản phẩm: DSC_0384
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: Kim cương
Chất liệu,hàm lượng: Vàng trắng 75%
Trọng lượng: 2,414 chỉ
Giá bán: 30,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/10/2018 01:22)

NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (NNu559_CCKC28)

28,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/10/2018 01:22)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (NNu423_CCKC22)

75,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/10/2018 01:22)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (NNu295_CCKC15)

80,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/10/2018 01:22)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (NNu293_CCKC15)

73,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/10/2018 01:22)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (NNu280_CCKC14)

24,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/10/2018 01:22)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (DSC_7660)

55,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/10/2018 01:22)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (DSC_7652)

24,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/10/2018 01:22)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (DSC_7644)

26,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/10/2018 01:22)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (DSC_7635)

33,400,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/10/2018 01:22)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (DSC_7613)

35,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/10/2018 01:22)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (DSC_7604)

31,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/10/2018 01:22)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (DSC_7594)

24,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/10/2018 01:22)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (DSC_7587)

24,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/10/2018 01:22)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (DSC_7577)

28,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/10/2018 01:22)


NHẪN NỮ VÀNG TRẮNG GẮN KIM CƯƠNG (DSC_1861)

56,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 18/10/2018 01:22)