Trang sức đá qúy
NHẪN NỮ GẮN AMETHYST
Mã sản phẩm: NNu 698_PT35
Loại sản phẩm: Nhẫn nữ
Tên đá: AMETHYST
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 58.5%
Trọng lượng: 0,8 chỉ
Giá bán: Liên hệ

NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 310)

14,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:03)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 303)

15,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:03)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 301)

15,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:03)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 300)

15,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:03)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 297)

15,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:03)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 289)

17,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:03)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 283)

15,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:03)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 282)

15,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:03)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 281)

15,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:03)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 280)

15,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:03)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 279)

15,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:03)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 274)

15,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:03)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 269)

14,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:03)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 260)

14,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:03)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 259)

12,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 12/06/2018 03:03)