Trang sức đá qúy
MẶT DÂY NGỌC CẨM THẠCH PHẬT BÀ
Mã sản phẩm: MD 027_CCCT2
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: NGỌC CẨM THẠCH
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 3,6 CHỈ
Giá bán: Liên hệ

NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 310)

14,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/06/2018 04:53)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 303)

15,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/06/2018 04:53)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 301)

15,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/06/2018 04:53)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 300)

15,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/06/2018 04:53)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 297)

15,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/06/2018 04:53)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 289)

17,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/06/2018 04:53)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 283)

15,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/06/2018 04:53)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 282)

15,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/06/2018 04:53)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 281)

15,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/06/2018 04:53)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 280)

15,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/06/2018 04:53)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 279)

15,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/06/2018 04:53)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 274)

15,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/06/2018 04:53)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 269)

14,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/06/2018 04:53)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 260)

14,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/06/2018 04:53)


NHẪN NAM GẮN ĐÁ CITRINE (NNa 259)

12,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/06/2018 04:53)