Trang sức bạc
VÒNG TAY BẠC NỮ
Mã sản phẩm: VT 136_B16
Loại sản phẩm: Lắc tay nữ
Chất liệu,hàm lượng: Bạc 925
Trọng lượng: 2,8 chỉ
Giá bán: Liên hệ

NHẪN NỮ BẠC GẮN ĐÁ (NNu 493_B29)

1,813,000 VNĐ(tại thời điểm: 16/07/2018 04:09)


NHẪN NỮ BẠC GẮN ĐÁ (NNu 492_B29)

870,000 VNĐ(tại thời điểm: 16/07/2018 04:09)


NHẪN NỮ BẠC GẮN ĐÁ (NNu 491_B29)

350,000 VNĐ(tại thời điểm: 16/07/2018 04:09)


NHẪN NỮ BẠC GẮN ĐÁ (NNu 468_B28)

515,000 VNĐ(tại thời điểm: 16/07/2018 04:09)


NHẪN NỮ BẠC GẮN ĐÁ (NNu 467_B28)

820,000 VNĐ(tại thời điểm: 16/07/2018 04:09)


NHẪN NỮ BẠC GẮN ĐÁ (NNu 463_B28)

1,400,000 VNĐ(tại thời điểm: 16/07/2018 04:09)


NHẪN NỮ BẠC GẮN ĐÁ (NNu 343_B18)

890,000 VNĐ(tại thời điểm: 16/07/2018 04:09)


NHẪN NỮ BẠC GẮN ĐÁ (NNu 300_B15)

3,924,000 VNĐ(tại thời điểm: 16/07/2018 04:09)


NHẪN NỮ BẠC GẮN ĐÁ (NNu 299_B15)

1,530,000 VNĐ(tại thời điểm: 16/07/2018 04:09)


NHẪN NỮ BẠC GẮN ĐÁ (NNu 298_B15)

1,068,000 VNĐ(tại thời điểm: 16/07/2018 04:09)


NHẪN NỮ BẠC GẮN ĐÁ (NNu 296_B15)

1,350,000 VNĐ(tại thời điểm: 16/07/2018 04:09)


NHẪN NỮ BẠC GẮN ĐÁ (NNu 295_B15)

1,454,000 VNĐ(tại thời điểm: 16/07/2018 04:09)


NHẪN NỮ BẠC GẮN ĐÁ (NNu 287_B15)

1,300,000 VNĐ(tại thời điểm: 16/07/2018 04:09)


NHẪN NỮ BẠC GẮN ĐÁ (NNu 283_B15)

1,350,000 VNĐ(tại thời điểm: 16/07/2018 04:09)


NHẪN NỮ BẠC GẮN ĐÁ (NNu 270_B14)

1,050,000 VNĐ(tại thời điểm: 16/07/2018 04:09)