Nhẫn cưới
NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN KIM CƯƠNG
Mã sản phẩm: NC 188_PTKCV
Loại sản phẩm: Nhẫn cưới
Tên đá: Kim cương tự nhiên
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 3,8 ly
Giá bán: Liên hệ

NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 40)

7,900,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 38)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 39)

5,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 37)

7,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 36)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 35)

7,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 34)

7,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 33)

7,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 24)

7,900,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 23)

6,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 22)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 21)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 20)

5,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 19)

6,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 15)

8,400,000 VNĐ(tại thời điểm: 08/08/2018 02:56)