Trang sức nhập ngoại
MẶT DÂY VÀNG Ý
Mã sản phẩm: DSC_6833
Loại sản phẩm: Mặt dây
Tên đá: Cubic
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 1,1 chỉ
Giá bán: 4,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)

MẶT DÂY VÀNG Ý (MD609_NN31)

5,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


MẶT DÂY VÀNG Ý (MD600_NN30)

8,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


MẶT DÂY VÀNG Ý (MD599_NN30)

5,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6837)

4,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6828)

4,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6817)

4,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6814)

4,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6810)

6,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6808)

5,600,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6802)

7,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6796)

7,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6792)

12,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6787)

6,900,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6782)

5,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)


MẶT DÂY VÀNG Ý (DSC_6778)

7,700,000 VNĐ(tại thời điểm: 13/03/2019 02:17)