Trang Sức Nam
NHẪN NAM GẮN SAPPHIRE
Mã sản phẩm: NNa 065_PT4
Loại sản phẩm: Nhẫn nam
Tên đá: SAPPHIRE
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 3,2 CHỈ
Giá bán: Liên hệ