Nhẫn cưới
NHẪN CƯỚI VÀNG MÀU 18K GẮN KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN
Mã sản phẩm: DSC 3086
Loại sản phẩm: Nhẫn cưới
Tên đá: KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN
Chất liệu,hàm lượng: Vàng màu 75%
Trọng lượng: 1,8 chỉ
Giá bán: 17,800,000 VNĐ(tại thời điểm: 07/11/2018 11:51)

NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 32)

7,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 07/11/2018 11:51)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 31)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 07/11/2018 11:51)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 30)

7,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 07/11/2018 11:51)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 52)

7,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 07/11/2018 11:51)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 51)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 07/11/2018 11:51)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 50)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 07/11/2018 11:51)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 49)

7,900,000 VNĐ(tại thời điểm: 07/11/2018 11:51)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 48)

6,200,000 VNĐ(tại thời điểm: 07/11/2018 11:51)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 47)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 07/11/2018 11:51)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 46)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 07/11/2018 11:51)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 45)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 07/11/2018 11:51)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 44)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 07/11/2018 11:51)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 43)

7,500,000 VNĐ(tại thời điểm: 07/11/2018 11:51)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 42)

7,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 07/11/2018 11:51)


NHẪN CƯỚI VÀNG 18K (NC 41)

7,000,000 VNĐ(tại thời điểm: 07/11/2018 11:51)